EdVisto ja Heureka yhteiskehittävät ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä

EdVisto osallistui kevään aikana Heurekan DIT-Heureka ja 6AIKA EduDigi-hankkeisiin, joissa oppimisalan yritykset kokeilevat tuotteitaan koululaisryhmien kanssa ja kehittävät tuotteitaan eteenpäin palautteen pohjalta. EdViston tavoitteena oli kokeilla, miten ilmiöpohjainen oppiminen toteutuu Heurekan antamilla virikkeillä videokerrontaa käyttäen. Yhteiskehittämiseen osallistui viisi ala- ja yläkoulun luokkaa Vantaan ja Helsingin kouluista.

Projektiin osallistuneet luokat vierailivat kaksi kertaa Heurekassa kevään aikana. Ensimmäisellä kerralla oppilaat kirjautuivat EdVistoon ja tutustuivat Heurekan eri näyttelyihin. Oppilaat tutkivat ryhmissä oman kohteensa teemaa ja ideoivat sekä kuvasivat siitä videotarinan. 4. ja 5. luokan oppilaiden teemat valikoituvat eri näyttelyiden teemojen mukaisesti. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset tekivät videotarinoita aiheesta “aistit” käyttäen hyväksi Heurekan eri kohteiden tarjoamia virikkeitä aiheelle. Projekti oli samalla osa yrittäjyyskasvatusta, sillä Heurekan henkilökunta esitteli oppilaille tuotekehityksen lähtökohtia ja sai heidät pohtimaan jokapäiväisten tuotteiden kehitysvaiheita.

Toisella vierailukerralla oppilaat viimeistelivät aloittamiaan videotarinoita ja kunkin ryhmän videoesitys katsottiin. Tavoitteena oli, että vierailukertojen välissä oppilaat jatkavat videoiden tekemistä koulussa eli yhdistävät koulusta saatavia elementtejä tarinoihin sekä hakevat lisää tietoa aiheesta. Oppilaiden aikaansaannokset olivat todella onnistuneita ottaen huomioon vain muutaman tunnin ajan, joka ilmiöihin tutustumiseen ja videoiden työstämiseen oli käytetty. Osa oppilaista oli lisäksi editoinut videotaan kouluajan ulkopuolella. Taustamusiikki ja tekstit viimeistelivät hienosti lopputuotokset.

Yläkoulun opettaja Kati Surakka kertoi luokkansa kokemuksesta näin: “Oppilaat olivat innoissaan uudenlaisesta oppimistyylistä ja aktiivisesta tekemisestä. He lähtivät innovatiivisesti työstämään videoita ja keksivät monia erilaisia tapoja lähestyä aisteja ilmiöinä. Videokerronta mahdollistaa luovaa oppimista – rajana on vain mielikuvitus! Heureka antoi mahtavat puitteet aistien tutkimiseen, ja paikkana Heureka inspiroi oppilaita kuvaamaan ilmiöitä todella monipuolisesti.”

Yhteistyötä koordinoinut projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekasta kertoo: “Tiedekeskus Heurekassa ilmiölähtöinen oppiminen on luontevaa, ja keskeisenä tavoitteenamme on, että jatkossa kävijän rooli muuttuu entistä enemmän kokijasta tekijäksi. EdViston oppimissovelluksen avulla pilottiin osallistuneet koululaiset tuottivat Heurekan näyttelykohteista omia tarinoita ja oppimiskokonaisuuksia, mikä auttoi myös meitä heurekalaisia näkemään näyttelyt kävijän silmin. Monet oppilaiden tuottamat tarinat olivat hienosti mietittyjä ja toteutettuja kokonaisuuksia, ja oli avartavaa huomata, miten luontevasti oppilaat hyödyntävät videokerronnan keinoja. Kokemus sai meidät myös pohtimaan, miten Heureka voisi mahdollistaa kävijöiden tuottamien tarinoiden jakamisen näyttelyssä tai verkossa.”

“Meille on ollut hyvin inspiroivaa seurata, miten oppilaat hyvin luovasti ovat ottaneet EdViston käyttöön eri tavoin. Ilmiöpohjaiseen oppimiseen Heureka on ideaalinen paikka, josta oppilaat luonnollisesti saavat hyvin innostavaa perusmateriaalia omille opetusvideoilleen. Kannustamme kaikkia oppijoita hyödyntämään tämäntyyppisiä fyysisiä ympäristöjä digitaalisia työkaluja käytettäessä.” kertoo Joni AlWindi, EdViston toimitusjohtaja.

Projektin päättyessä on tarkoitus tarkastella, miten luokat voivat jatkaa työskentelytapaa eri oppiaineissa.

EdVisto lanseeraa koulutustarjonnan – uusi OPS käytäntöön videokerronnan kautta

EdVisto kokoaa vuoden aikana ympäri Suomen pidetyistä palvelun käyttöön ohjeistavista työpajoista saadut opit yhteen ja julkaisee nyt uuden opettajankoulutustarjontansa suurelle yleisölle. Koulutus sisältää yrityksen opetusmenetelmään liittyviä käytäntöjä, mutta keskittyy samalla myös teoreettisempaan puoleen huomioimalla uuden opetussuunnitelman sekä erityisesti opettajan muuttuneen roolin.

HELSINKI, 10. maaliskuuta – Yhdessä eri puolilta Suomea olevien opettajien ja kouluttajien kanssa EdVisto aloitti muotoilemaan opettajankoulutustarjontaansa jo vuosi sitten. Alun perin tarkoituksena oli lähes yksinomaan kouluttaa opettajat alustan käyttöön, mutta kansallisella tasolla lisääntynyt tarve opettajankoulutuksille sai yrityksen nostamaan tarjontansa uudelle tasolle.

“Koettuani omakohtaisesti, kuinka tarve opettajankoulutukselle on voimakkaasti lisääntynyt viime vuoden alusta, erityisesti uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan elokuussa, päätös panostaa koulutustarjontaan omana tuotteenaan oli luonnollinen askel. Sen sijaan, että oppilaat joutuisivat odottamaan, kunnes heidän opettajansa ovat saaneet riittävästi perehdytystä uusiin toimintatapoihin, me haluamme nopeuttaa prosessia esittelemällä heille oman ratkaisutapamme. Teknisen tuotteemme taustalla on vahvat pedagogiset suuntaviivat, jotka eivät kuitenkaan ole helposti nähtävissä opettajille, jotka eivät aktiivisesti ota digitaalisia tuotteita käyttöön. Sen sijaan, että keskittyisimme ainoastaan innostamaan opettajia ja päättäjiä kokeilemaan tuotetta, päätimme tarjota konseptin ympärille rakentuvaa koulutusta, joka sisältää myös teoreettisen ajattelumallin muutoksen, mikä on ensisijaisen tärkeää uudenlaisia sovelluksia kokeiltaessa”, kertoo toimitusjohtaja Joni AlWindi.

EdViston opettajankoulutuksessa korostetaan uuden opetussuunnitelman päätavoitteita ja haastetaan opettajat ajattelemaan omaa rooliaan opettajana uudella tavalla. Tarkoituksena on, että oppilaat luovat pääosan oppisisällöstä itse yhteistyössä toistensa kanssa, kun opettaja kannustaa hedelmällisiin keskusteluihin fyysisen ja digitaalisen ympäristön välillä. EdVisto tähdentää, että opettajien ei ole tarpeen hallita kaikkia teknologisia ominaisuuksia uusista sovelluksista, vaan olennaisempaa on oppia ohjaamaan ja edistämään oppimisprosessia.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta
Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.

DiSEL21 Oy perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

NET Forum Roadshow vei EdViston kolmeen kaupunkiin

NET Forum Finland järjesti Kehittämiskouluverkosto Majakan kanssa Roadshow-tapahtumia viidessä eri kaupungissa tammi-helmikuun aikana. Tapahtumat olivat opetusalan henkilöille suunnattuja rentoja verkostoitumistilaisuuksia, joissa oli esillä opetusalan ratkaisuja. EdVisto oli mukana Tampereen, Kouvolan ja Salon Roadshow-tilaisuuksissa.

EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi piti tilaisuuksissa lyhyen puheenvuoron uudesta videokerronnan mahdollistamasta opetusmenetelmästä. EdVistoon oli mahdollisuus tutustua lisäksi ständillä. Erityisesti Kouvolan tapahtuma oli EdViston puolelta onnistunut. Useampi opettaja jäi keskustelemaan EdViston tarjoamasta ratkaisusta uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseen. “Verkostoitumistilaisuus on hieno mahdollisuus päästä syvempiin keskusteluihin opettajien kanssa. Toivon, että opettajat innostuvat entistä enemmän Net Forumin tapahtumista vuoden aikana”, kommentoi Joni AlWindi.

EdViston tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Net Forum -verkoston kanssa. Kiitoksena NET Forum Roadshow’hun osallistumisesta EdVisto tarjoaa opettajille mahdollisuuden kokeilla videokerrontaa opetuksessa EdViston avulla.

EdVisto ja Otava Tablet 2017 -seminaarissa Kaarinassa

Kaarinan kaupunki järjesti 7.–8.2.2017 Tablet- mobiilioppimisen seminaarin, johon osallistui noin 300 ihmistä ympäri Suomen. Mobiilioppimisen seminaaripäivien tavoitteena oli, että osallistuja tutustuu ja kouluttautuu konkreettisten työpajojen avulla mobiililaitteiden, verkkopalveluiden ja sovellusten mahdollisuuksiin opetuskäytössä. Lisäksi tapahtumassa pidettiin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien luennoitsijoiden luentoja. Messuosastolla oli esillä uusimmat mobiilioppimisen tuotteet, ratkaisut ja palvelut. EdVisto ja Otava ohjasivat seminaarissa videotarinatyöpajan.

Emilia Haapanen Otavalta ja Joni AlWindi EdVistosta ohjasivat seminaarissa “Parempaa oppimista 2: EdVisto – Videotarinat oppimisen osana” -nimisen työpajan. Emilia esitteli aluksi työpajan teeman ja kertoi, miten videokerronta on osa Otavan panostamista parempaan oppimiseen. Joni kertoi EdViston pääperiaatteista, miten yhteisöllinen videotarinankerronta edistää yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, sekä opettajan roolista työskentelyn ohjaajana ja kannustajana.

Työpajan osallistujat saivat kokeilla, miten videotarinat voisivat olla osa yhteiskuntaopin opetusta. Esimerkkinä käytettiin Otavan alakoulun Forum I Yhteiskuntaopin jakson 1 oppisisältöä vaikuttamisesta. Sen pohjalta opettajat saivat tehdä videotarinan yhdestä epäkohdasta tai parannusta vaativasta asiasta koulussaan ja esittää sopivan keinon vaikuttaa asiaan.

Osallistujat haastattelivat toisiaan aiheesta ja kuvasivat keskustelut videolle. EdVisto herätti kiinnostusta ja useampi opettaja koki, että siitä voisi olla hyötyä heidän opetuksessaan. 

EdVisto ja LUMA-keskus Suomi käynnistävät Suomi100 -aiheisia videoprojekteja

500 opettajaa avainasemassa videokerronnan hyödyntämisessa projektioppimisessa

Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi ja EdVisto käynnistävät videokerronnan projekteja oppimisyhteisöille ympäri Suomen. Yhteensä noin 500 opettajaa on ilmoittautunut mukaan tänä keväänä käynnissä olevaan projektiin. LUMA-keskuksen StarT-hanke tukee monialaista yhteisöllistä oppimista ja osana oppimisprosessia luodaan videoita. Tätä varten käytössä on hankkeen suosittelema videokerronnan alusta EdVisto.

HELSINKI, 9. helmikuuta 2017 – EdVisto ja LUMA-keskus Suomi -verkosto tekevät yhteistyötä projektimuotoista oppimista tukevassa StarT-hankkeessa. StarT-hankkeeseen osallistuvat tiimit varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen tekevät LUMA-aineisiin liittyvän vapaamuotoisen projektin valitsemastaan teemasta. StarT-toimintamallissa on tarkoitus edistää monialaisia oppimiskokonaisuuksia uuden opetussuunnitelman mukaan.

StarTiin osallistuvien tiimien on tarkoitus tehdä esimerkiksi pienimuotoisia tutkimusprojekteja, liikkuvan lelun kehittämistä, robottiohjelmointia tai tiedeteatteriesitys. StarTiin osallistuva oppimisyhteisö voi dokumentoida projektinsa videopäiväkirjaan sekä luoda videotarinan, jossa tuotosta kuvaillaan muille. Päiväkirja saa olla vapaamuotoinen, esimerkiksi kuvakollaasi tai videotarina. Toiveena on, että projektien aiheet liittyvät myös Suomi100-juhlavuoden teemoihin. EdVisto tarjoaa alustan StarT-hankkeessa toteutettaville videopäiväkirjoille ja videotarinoille, jotka toimivat projektin loppuraporttina.

EdVisto on otettu projektissa innokkaasti vastaan ja opetuksen tarpeisiin kehitetylle videoalustalle on ollut selkeästi tarvetta. “EdVisto kuulosti tosi hienolta. Olen miettinytkin miten ja millä teen esittelyn koko jutusta”, eräs StarT-hankkeeseen osallistuva opettaja kommentoi.

Mediayhteyshenkilö
Joni AlWindi, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 458 440 044
Sähköposti: joni@edvisto.com
Lehdistöpaketti: www.edvisto.com/press

Tausta

EdVisto
EdViston takana oleva yritys, DiSEL21 Oy, perustettiin vuonna 2015 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa vastaamaan 2000-luvun opetuksen tarpeisiin. Seitsemän vuoden yliopistotutkimuksen jälkeen DiSEL21 tuo markkinoille vahvasti pedagogiikkaan perustuvan videotarinankerronnan alustan, joka tukee tehokkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä ja heidän kasvamistaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Digitaalinen tarinankerronta on tieteellisesti osoitettu motivoivaksi ja innostavaksi opetusmenetelmäksi. DiSEL21 jatkaa sen kehittämistä ja tuomista käytännön tasolla koulumaailmaan. EdVisto yhdistää perinteisen tarinankerronnan ja nykypäivän some-maailman tehokkaaksi oppimismenetelmäksi, josta on tullut tärkeä osa nykypäivän opetusta.
Lue lisää osoitteesta: www.edvisto.com

LUMA-keskus Suomi
LUMA-keskus Suomi avattiin 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/keskus/

LUMA StarT -hanke
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen käynnistää uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevan StarT-toimintamallin. StarTin ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. Tavoitteena on tukea ja innostaa oppimisyhteisöjä tieteitä, taiteita ja teknologiaa yhdistelevään projektiopiskeluun. Lisäksi pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen ja arjen ilmiöihin linkittyen. StarT tuo esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nostaa yhteisöllisyyttä Suomessa. Se luo positiivista henkeä sekä uskoa Suomen hyvään tulevaisuuteen. StarT -hanke kunnioittaa myös edellisten sukupolvien perinteitä ja osaamista tuoden esille suomalaisia osaajia, yrityksiä ja innovaatioita. StarT on pitkäaikainen hanke; se vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Suomen LUMA-toimintaa.
Lue lisää: http://h75.it.helsinki.fi/start

EdVisto ja Otava @kOulu-tapahtumassa

EdVisto ja Otava olivat mukana Oulun vuosittaisessa @kOulu-tapahtumassa 25.–26.11.2016. @kOulu on Pohjois-Suomen merkittävä opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutustapahtuma, jossa opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua digiopetuksen työpajoihin sekä tutustua alan tarjontaan messuosastoilla.

Otavan uudesta alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi I -oppikirjasta järjestettiin @kOulu-tapahtumassa työpaja, jossa Otavan oppimateriaali toimi pohjana videotarinoille. EdViston avulla videotarina liitettiin yhteiskuntaopin ilmiöpohjaiseen opiskeluun. Työpajoja ohjasi EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi.

Työpajan teemana oli vaikuttaminen. Aluksi työpajassa tutustuttiin Forum-kirjan esimerkkeihin siitä, miten nuoret oppilaat voivat vaikuttaa ympäristössä oleviin ongelmiin. Tämän jälkeen työpajan osallistujat valitsivat kouluistaan kohteet, joihin haluaisivat vaikuttaa. AlWindin opastamina laadittiin videotarinoita muun muassa koulupihan parantamisesta, jalkapallokentän paremmasta käytöstä ja työrauhan saamisesta luokkahuoneeseen. Välineinä käytettiin älypuhelimia ja muutamaa tablettia. Niillä dokumentoitiin aivoriihikeskusteluja ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Yhdessä tutustuttiin myös videokerronnan tärkeimpiin elementteihin ja siihen, miten tarinaa voisi jatkaa työpajan jälkeen.

@kOulu-tapahtuma on osa EdViston ja Otavan yhteistyötä. Työpajoissa yli 20 opettajaa pääsi tutustumaan videokerrontaan ilmiöpohjaisen oppimisen työvälineenä.

“EdVisto kannustaa ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Oululaisten opettajien kanssa pääsimme käytännössä kokeilemaan, miten videokerronta tukee ilmiöpohjaista oppimista. Lähdemateriaalina oli Otavan alakoulun Forum Yhteiskuntaoppi -oppimateriaali, joka loi loistavan pohjan aihevalinnoille.” toimitusjohtaja Joni AlWindi toteaa.

Kartanonkosken koulussa luotiin tarinoita kirjailijoista, Pohjoismaista ja joulusta

EdViston kiertue vieraili vantaalaisessa Kartanonkosken koulussa 3.11.2016. Kiertueen järjestämistä koulussa organisoi aktiivisesti opettaja Harri Huhtala. Hän sai koulun kaikki viisi neljännen luokan ryhmää innostumaan videokerronnan kokeilemisesta. Harri on ollut jo pitkään kiinnostunut videoiden hyödyntämisestä oppimisessa, ja hän oli mukana jo yliopiston tutkimusprojekteissa, kun EdViston prototyyppiä MoViE:ta kokeiltiin kouluissa.

Vierailullamme pidimme videoprojektin käynnistyssession kolmen ensimmäisen oppilasryhmän kanssa. Ensiksi vierailimme opettaja Eija-Liisa Lehmusvuoren luokassa, jossa oppilaat kirjautuivat palveluun ja tutustuivat tarinankerrontaan. Opittavana aiheena oli Pohjoismaat. Yhden vapaaehtoisen oppilaan kanssa teimme yhteisen testitarinan, jossa hän muun muassa havainnollisti karttapallosta, missä päin Pohjoismaat sijaitsevat.

Harri Huhtalan luokassa oppilaat alkoivat tehdä videotarinoita kirjamessuilla kuvaamistaan valokuvista ja videoista. Luokka oli käynyt messuilla edellisellä viikolla ja haastatellut kirjailijoita tapahtumassa. Muun muassa Tuomas Kyrö oli antanut haastattelun oppilaille.

Eija-Liisa innostui ideasta tehdä luokan kanssa yhteisiä joulutarinoita, ja hänen ryhmässään toteutettiinkin päivän aikana pieni jouluaiheinen tarina hienolla taustamusiikilla viimeisteltynä. Opettajan kommentti päivän jälkeen oli innostunut: “katsokaa, kuka on digitalisaation edelläkävijä, jopa minä onnistuin tekemään oppilaideni kanssa noin hienoja juttuja!

Hattulan kyläkouluissa panostetaan uusiin opetusmenetelmiin

EdVisto Road Show pääsi vierailemaan Hattulan kunnan kahdessa alakoulussa 13.10.2016. Hattulan kunta haluaa aktiivisesti panostaa teknologian hyödyntämiseen opetuksessa ja kouluihin on hankittu sitä tukemaan tarvittavia laitteita. Koulukiertueeseen osallistui päivän aikana kaksi kyläkoulua, Lepaan koulu ja Nihattulan koulu.

Lepaan kouluHattulan kiertue alkoi Lepaan koulusta, jossa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat aloittivat EdViston kokeilun tableteillaan. Oppilaiden videotarinaprojektin aiheena oli “Voimaeläin” eli jokin todellinen tai kuviteltu eläin, joka voi esimerkiksi auttaa ihmisiä jotenkin. Myöhemmin samaan sessioon osallistuivat myös kolmannen luokan oppilaat, joilla oli käytössään Chromebookit. Oppilaat lähtivät reippaasti mukaan tarinoiden luomiseen ja he kuvasivat niitä myös luokan ulkopuolella. Isommat oppilaat saivat siten opastaa pienempiä oppilaita.

Nihattulan koulussa pidettiin työpaja kuudesluokkalaisten kanssa. Oppilaat olivat juuri kuvanneet materiaalia elokuvaan, jonka he olivat itse käsikirjoittaneet. Työpajassa oppilaat tutustuivat EdViston tarinatyökaluun, johon he saivat hetkessä ladattua omat kuvamateriaalinsa ja editoitua yhteisen tarinan. Tässä haasteena oli, että kaikki 12 oppilasta työstivät samaa tarinaa samaan aikaan, joten EdViston tiimi pääsi neuvomaan, miten eri ryhmät voivat työstää eri kohtauksia muokkaamatta muiden kohtauksia. Näin ison ryhmän yhteistyötaidot tulivat myös kunnolla testattua. Elokuva sisälsi jännityksellisiä elementtejä ja sitä oli kuvattu sekä oppilaan kotona että koulussa. Kun taustamusiikki oli lisätty, aikaa oli vielä runsaasti. Koko työpajan väki katsoi juuri valmistuneen elokuvan lopuksi isolta screeniltä, jolloin oppilaiden yhteishenki näytti tiivistyvän hienosti. Palautesessio koko ryhmän, opettajan ja myös koulun johtajan kanssa oli hyvin positiivinen ja todettiin, että yhdistelmäluokkien toimintamallia voisi hyödyntää videoprojekteissa eli yhteistyötä eri ikäisten oppilaiden kesken. Kun oppilaat toimivat toistensa tuutoreina, digiloikka tapahtuu sujuvasti.

Nihattula kyläkouluIltapäivällä Hattulan kunnalla oli VESO-tilaisuus, jota EdVisto-kouluttaja Saara Viteli johti Aleksi Komun kanssa. EdViston toimitusjohtaja Joni AlWindi oli kutsuttu puhumaan päivän kouluvierailuista ja näyttämään, mitä oppilaat olivat tehneet vierailun aikana. Muutaman minuutin pituinen videotarina Nihattulan työpajasta katsottiin mielenkiinnolla. Vanhemmille järjestettiin lisäksi iltatilaisuus, jossa haluttiin huomioida EdVistoa kokeilleiden opettajien kokemukset. Nihattulan koulun johtaja ehdotti sellaista ideaa, että pienissä kouluissa isommat oppilaat voisivat opettaa alempien luokkien oppilaita käyttämään uusia sovelluksia.

Martinkallion koulussa luotiin videokasvioita

EdViston tiimi vieraili syksyllä Martinkallion alakoulussa Espoossa, jossa kaikki kuudennen luokan oppilaat eli yhteensä kolme luokkaa halusi kokeilla videoiden luomista uutena opetusmuotona. Oppilaiden biologiaan liittyvän videoprojektin aiheena oli kasvien tunnistaminen. He olivat saaneet tehtäväksi kuvata kesällä erilaisia luonnosta löytyviä kasveja ja niistä oli tarkoitus koostaa video, jossa he tunnistavat ja nimeävät kasveja.
Continue reading Martinkallion koulussa luotiin videokasvioita

EdVisto Road Show Tapiolan lukiossa ja koulussa osana Espoon KYKY-projektia

EdVisto Road Show vieraili Espoossa Tapiolan lukiossa 26.10.2016. Yhteistyö Tapiolan lukion kanssa alkoi alun perin EdTech-yritysten ja Espoon kaupungin yhteiskehittämiseen tähtäävän KYKY-hankkeen kautta. KYKY-hankkeessa koulutusalan yritykset ja koulut kehittävät sekä kokeilevat uusia tuotteita ja toimintatapoja, jotka edistävät uudenlaista oppimista.

Videotarinakiertueen tapahtumapaikkana Tapiolan lukiossa oli uudistetun lukiorakennuksen harrastetyyppinen aulatila, jonne opiskelijat kokoontuvat esimerkiksi hyppytunneiksi viettämään aikaa. Opettaja Pia Liimatainen organisoi kiertueen järjestämistä koululla. Road Show järjestettiin siten, että kutsutut opettajat vierailivat aulassa opiskelijaryhmineen sovittuina aikoina.

Kolmen opettajan ryhmät osallistuivat tapahtumaan: äidinkielen, englannin sekä ranskan kielen opiskelijaryhmät. Opiskelijat olivat luoneet tunnukset EdVistoon jo etukäteen, joten he ryhtyivät heti suunnittelemaan ja toteuttamaan omia videotarinoitaan pienryhmissä. EdViston tiimi seurasi työskentelyn etenemistä ja opasti tarpeen tullen. Opiskelijoille suunnatun tapahtuman jälkeen opettajille pidettiin erillinen työpajasessio EdViston käytöstä.
espoo-city-project

Tapiolan lukion Road Show -vierailusta tehtiin juttu yhteiseen KYKY-hankkeista kertovaan videoon. Juttua varten EdViston toimitusjohtajaa, Joni AlWindiä, haastateltiin siitä, miten Espoon kaupungin ja yrityksen välinen yhteistyö tukevat ja hyödyntävät toinen toisiaan.